Apertura de plazo presentación de declaración estadística contable (DEC)

A conselleria de facenda abbre o prazo para a remisión da documentación estatístico-contable (DEC) correspondente ao exercicio 2020 comeza o 1 de marzo e remata o 30 de abril de 2021.

De acordo co establecido na orde do 25 de marzo de 2014, o prazo para a remisión da documentación estatístico-contable (DEC) correspondente ao exercicio 2020 comeza o 1 de marzo e remata o 30 de abril de 2021.
A remisión da información efectúase utilizando o certificado electrónico, a través do programa habilitado na páxina web da Consellería de Facenda e Administración Pública e na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
A non presentación da DEC no prazo establecido é unha infracción moi grave que dará lugar as sancións previstas no artigo 194 do real decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro.
Os cambios que afecten ao expediente débense comunicar no prazo de 10 días dende que se producen, e non no momento de presentación da DEC.

Ir al contenido