Colexio de mediadores Lugo

Quen somos?

O Colexio de Mediadores de Seguros da Coruña é unha Corporación de Dereito Público, con personalidade xurídica e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins. Está integrado polos Mediadores de Seguros da Provincia que, voluntariamente incorporáronse, xa que desde a Lei 9/1992, do 30 de abril, a colexiación non é obrigatoria. Ostenta ademais, as facultades que lle recoñece a Lei e os Estatutos Xerais, coordinando a súa actuación no Consello Xeral.

«O colexio representa e defende os intereses profesionais dos seus colexiados»

Xunta de Goberno

  • Presidente: Héctor Bello Rivas
  • Vicepresidente: Juan Benigno Vázque Mariz
  • Tesoureira: María José Neira Maseda
  • Secretario: Carlos Maciñeiras Cela

Coñeces os principais servizos que tés por estar colexiado?

Contacta co colexio